Projekty UE

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji produktowej przez GLF Polska Mielec Sp. z o.o.”

 

Opis projektu: Projekt obejmuje zakup, dostawę i montaż: a) Linii do zbijania blatów i boków skrzyń; b) Linii do poprzecznego cięcia; c) Stanowiska spawalniczego wraz z oprzyrządowaniem. Zakupione środki trwałe będą wykorzystywane podczas procesu produkcyjnego innowacyjnego wyrobu, wdrażanego w ramach projektu.

 

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy GLF poprzez wdrożenie do produkcji nowego produktu – przyjaznego dla środowiska opakowania transportowego wielokrotnego użytku, powstałego w ramach prowadzonych prac B+R. Dzięki realizacji inwestycji oferta Wnioskodawcy stanie się bardziej konkurencyjna, co pozwoli mu pozyskać nowych klientów, a także zapewnić stabilną i trwałą pozycję na rynku.

 

Planowane efekty: Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci  przyjaznego dla środowiska opakowania transportowego wielokrotnego użytku, opracowanego w ramach zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych.

 

Wartość projektu: 3 067 620,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 371 700,00 PLN

Projekt „Wdrożenie innowacji produktowej przez GLF Polska Mielec Sp. z o.o.” (umowa o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0157/20-00), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014–2020, w ramach  Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.